Sadece Gerçek logo

Muhammed Abduh: İslam’ı Yeniden Yorumlayan Reformcu

Günümüzdeki mezhepsizlerin mutlak müctehid diyerek övdükleri Abduh nasıl birisidir? Mutlak müctehid mezhep sahibi büyük imam büyük âlim demektir. Halbuki M. Abduh İslam âlimlerinin büyüklüğünü üstünlüklerini bile anlayamayan bir zattır. Kahire mason locası reisi olan Cemaleddin-i Efgani’nin din adamı perdesi altında İslam’ı içerden yıkmak propagandalarına aldanmıştır. Müctehidlik bir yana avam Müslüman olarak bile kalamamıştır. 1849 yılında Mısır’da doğup 1905 de vefat etti.

Abduh hakkında kitaplardaki bilgiler özetle şöyledir:

Beyrut mason locası başkanı diyor ki:

(Mısır’da Efgani’den sonra mason locası başkanı olan imam Abduh masonluk ruhunu yayarak çok hizmet etti.) [Daire- tül-mearif-ül-masoniyye]

Efgani’den sonra Abduh da masonluğa çok yardım etti. (Les franco-maçons)

“Salih amel işleyen kâfir de olsa Cennete girer” diyor. Hayranı Seyyit Kutup bile “Üstad Abduh düşünüşünü nakzeden âyetleri hatırlamıyor” diyerek tenkit ediyor.Fil suresindeki kuşlara sivrisinek; attıkları taşlara da mikrop diyor. Elmalılı Hamdi tefsirinde buna gerekli cevabı vermiştir.

İslamiyet ve nasraniyyet kitabında “Bütün dinler birdir. Dış görünüşleri değişiktir” diyor. Londra’daki papaza yazdığı mektupta (İslamiyet ve Hıristiyanlık gibi iki büyük dinin el ele vererek kucaklaşmasını beklerim. O zaman Tevrat ve İncil ve Kur’an birbirlerini destekleyen kitaplar olarak her yerde okunur) diyor.

Yine İslamiyet ve nasraniyet kitabında “Bir kimseden yüz bakımdan kâfirliği bir bakımdan imanı bildiren bir söz işitilse o kimse imanlı kabul edilir. Herhangi bir filozofun fikir adamının yüz bakımdan kâfirliği gösterdiği halde bir bakımdan imanı göstermeyen söz söylemiyeceğini düşünmek ahmaklıktır. O halde herkes imanlı bilinmelidir. İslamiyet’te zındık kelimesi yoktur. Sonradan meydana çıkmıştır” demektedir. Küfrü açıkça görülmeyen bir Müslümanın sözündeki bir iman onu küfürden kurtarır kaidesini yanlış anlatarak bütün kâfirlere filozoflara mümin demektedir. Kendi de zındık olduğu için bu kelimenin söylenmesini istememektedir.

C. Zeydan “Abduh eski âlimlerin koyduğu kuralları beğenmezdi” diyor. (Medeniyet-i İslamiyye)

Mehmet Sofuoğlu “Abduh faize helal der. (Tefsir kitabı)

İstanbul yüksek İslam enstitüsü eski müdürü ve öğretim üyesi Ahmed Davudoğlu Hoca Din Tahripçileri kitabında diyor ki:

1) Şeyh-ül-islam Mustafa Sabri efendinin Mevkıful akl kitabında dediği gibi Abduh Efgani vasıtasıyla Ezhere masonluğu sokup kadınların açılmasını destekledi.

2) Ezher Mecellesinde “Mısır’da ilk mason locasını kuran Abduh’tur” diyor.

3) Şeytan Cin gibi şeyleri kabul etmez. Mucizeler ona göre İslam için birer kara lekedir. Mesela Hazret-i Musa’nın denizi yarma mucizesine med-cezir olayı der.

4) Kur’anda bulunan her şeye doğru demek gerekmediğini söyler.

5) Teselsülün bâtıllığına inanmaz

İngilizler yüzyıllardır İslam ülkelerini binlerce Müslümanı ve din adamlarını aldatarak mason yapmış insanlığa yardım kardeşlik gibi laflarla dinden çıkmalarına dinsiz olmalarına sebep olmuştur. İslamiyet’i büsbütün yok etmek için bir çok paşa maşa olarak kullanılmıştır. Mesela Mustafa Reşit Paşa Ali Paşa Fuat Paşa ve Mithat Paşa Talat Paşa gibi masonlar İslam devletlerini yıkmakta kullanıldıkları gibi Efgani ve Abduh gibi masonlar ve yetiştirdikleri [Reşit Rıza gibi] çömezler de İslam bilgilerini bozmaya yok etmeye alet olmuşlardır.Abduh da üstadı Efgani gibi mason olmuş mucizeleri inkâr etmiş sahih hadislere uydurma damgası vurmuş Kadir gecesi gibi mübarek gecelerin hiçbir kıymeti olmadığını söylemiştir. Abduh yabancılar tarafından destek görmüştür.

Mısır sömürge valisi Lord Cromer diyor ki:

(Elbette İslami reformist hareketin geleceği Şeyh Muhammed Abduh’un çizdiği yolda ümit vaad ediyor. Ve o yolun yolcuları Avrupa’nın her türlü yardım ve teşviklerine layıktır.) [M. Muhammed Hüseyin Modernizmin İslam Dünyasına Girişi – Tercüme Sezai Özel]

Muhammed Abduh’un üstadı Cemaleddin Afgani’nin Masonluk Belgeleri Aşağıda Yayınlanmıştır;
Cemaleddin Afgani'nin masonluk belgesi
Cemaleddin Afgani'nin masonluk belgesi

Cemaleddin Afgani Mısır Kevkabü'ş-Şark mason locası

Cemaleddin Afgani'nin masonluk belgesi 3

Cemaleddin Afgani'nin masonluk belgesi 4

Cemaleddin Afgani'nin masonluk belgesi 5

Artık sahte kahramanlara, sahte din adamlarına kanmak yok !
Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore