Sadece Gerçek logo

Yahudiler hakkında, temel bilgiler

Yahudiler hakkında, temel bilgiler

Karakter olarak Yahudiler

Yahudilerin bugün ellerinde bulunan kutsal kitaplarına bakıldığında, gerçekten içeriklerinin daha çok şiddete, hainliğe, sözlerinden dönmeye yönelik olduğu ortadadır. Başka toplumların ahlaklarını bozmak, zayıflatmak ve onlara bütünüyle hakimiyet sağlamak, Siyonistlerin çizdiği temel hedefler arasındadır. Bu durum kendi gizli protokollerinde de açıkça belirtilmektedir. “Kavgam” adlı eserinde Hitler, bu durumu itirafla şunları yazar:

“Yahudiler ülkemizin temellerini yıkmayı hedef edindiklerinden bu yana, gençliğimizin rezil bir tabloya büründüğünü gördük. Çıplaklığın sinemalara, barlara, mağazalara, genel meydanlara taştığını gördük. Böyle bir gençlik, vatanını nasıl koruyabilir ki? Gelenekleri için onlardan ölmeleri nasıl istenebilir?”

Kuran-ı Kerim’deki bilgilere göre, geçmiş dönemlerden itibaren Yahudilerin kullandığı bir başla fesat yöntemi de sihir yoluna başvurmalarıdır. Sihir ve büyü ortaçağ toplumlarının sıklıkla başvurduğu bir durumdu. Ortaçağ sonlarında kilisenin hakimiyetine ve hristiyan öğretilerine yönelik düzenli bir propaganda ve geniş düzlemde bir ihtilal hareketi, Avrupa toplumlarını derinden etkilemiştir.

Asr-ı Saadette Yahudilerle Savaş

Yahudiler, Peygamber Efendimizin kendilerini İslam’a girmeye davet etmesinden itibaren, ona karşı düşmanlıklarını açıkça ilan etmişlerdi. Müslümanların varolmaları için Yahudilerin Medine’den uzaklaştırılmaları gündeme gelmişti. Bunun için savaş gerekiyordu. İlk önce Kaynuka kabilesi ele alındı. Medine’nin merkezi yerlerinde oturuyorlardı ve peygamberimizle aralarındaki anlaşmayı ilk bozan kabileydi.

Kaynuka küçük bir topluluktu. Hazreçlilerden yardım talebinde bulundular ancak onlar yardım etmediler. Peygamber Efendimiz Kaynuka üzerine yürüdü ve abluka altına aldı. Teslim olmak zorunda kalan Kaynuka kabilesinden Medine’yi terk etmeleri istendi ve böylelikle başka bir bölgeye yerleştiler. Daha sonra asimile olarak tarihten silindiler.

Kaynuka Yahudilerinin sürgün edilmesi olayı, diğer Yahudilerin vicdanlarında büyük etki yapmıştır. Müslümanlarla mücadele içine girmekten sakınmışlardır. Peygamber Efendimiz daha sonra Nadiroğulları ve Kurayza kabilelerini de Medine’yi terk etmek mecburiyetinde bırakmıştır.

Daha sonra sıra Hayber Yahudilerine gelmişti. Hayber Medine’nin kuzeyinde yer alan bir bölgeydi. Burası zaman içinde, İslam’a karşı kin güdenlerin, İslam’ın merkezi olan Medine üzerine hücum için toplandıkları yerlerden bir haline gelmişti. Ayrıca Hayber kalesinde toplanan Yahudiler, Müslümanların Şam yolu tarafına düşen ticaret merkezlerini de tehdit etmeye başlamışlardı. Medine Yahudilerinin başlarına gelenlerden korkmuşlardı. Hile ve planlarından Müslümanlar haber almışlardı. Önce Hayber liderini öldürmek üzere bir heyet gönderildi. Bu heyet Hayber liderlerinden ikisini öldürdü.

Peygamber Efendimizi Hayber seferine yönlendiren sebepleri şöyle sıralayabiliriz:

Kureyş ve Gafatan Yahudilerini Müslümanlara karşı savaşa teşvik eden Hayber Yahudilerinden hesap sorulmalıydı.


Hayber Yahudileri diğer kabilelerden daha kuvvetliydiler. Müslümanlığın karşısındaki bu küfür engeli ortadan kaldırılmalıydı.

İslam’ın karşısındaki en büyük düşmanlar, Kureyş kabilesi ve Yahudilerdi. Bunlar etkisiz hale getirilmeliydi.

Peygamber Efendimiz Hayber’in fethi için emir verdi ve kuşatma altına alındı. Ağır bir yenilgiye uğratıldı. Hayber’in fethinden sonra Yahudiler Müslümanlara daha çok kin duymaya başladılar. Yahudi bir kadın Peygamber Efendimizin canına kastetti ve ona zehirli bir koyun getirdi. Peygamber efendimiz aldığı bir lokmayı tükürdü ancak bir sahabe zehirlenip vefat etti.

Peygamberimiz, Hayber’i fethedince, orayı Ensar arasında taksim etti. Yahudilerin mahsullerinin yarısını Müslümanlara vermek şartıyla serbest bırakıldılar. Böylece bu bölge Yahudileri, Hz. Ömer’in hilafetine kadar burada kaldılar. Daha sonra sürgün edildiler.

Yahudilerin Başlarına Gelenler

İslam öncesinde, Buhtunnasır dönemi (MÖ 587) yıllarında Buhtunnasır Kudüs’ü tahrip etmiş ve bütün Yahudileri esir almıştır. M.Ö 203 yıllarında Yahudiler Suriye Krallığının emri altına girmişler, Romalılar döneminde Yahudiler topluca öldürülüp esir alınmışlardır. 13. asrın sonlarına doğru Avrupa devletleri Yahudilere karşı cephe almışlardır. İspanya Yahudileri hristiyanlar tarafından bu bölgeden çıkarılmışlarıdır. 1390 yılında 80.000 Yahudi Portekiz’e sığınmış, ancak sürgün edilmişlerdir.

Onların işkencelere ve sürgünlere uğramalarının esas sebebi, bulundukları bölgelerde sürekli olarak kendilerini üstün ve imtiyazlı görmelerindendir. Talmut Yahudilere şunları empoze etmektedir: “Yahudi ırkı dışındakilerin malı, terkedilmiş mal hükmündedir. Ona Yahudi’nin sahip olması , hakkıdır.” Talmut’a göre Yehova, Yahudi’nin haricindeki milletlere, faizle muamele edilmesini emretmiştir. Ayrıca Yahudilere karsız borç vermeyi de yasaklamıştır.

Dünden Bugüne Yahudiler

Osmanlı devleti döneminde 1908 tarihinden itibaren Meşrutiyet devresi içinde yaydıkları ve hürriyet, adalet ve eşitlik biçiminde sloganlaştırdıkları fikirleri ile İslam devletinin büyük bir kısmının Müslümanların elinden çıkmasına sebep olmuşlardır. Ümmetin her şeyde boş verip bir köşede uykuya dalması için her yolu denemişlerdir.

II. Abdulhamit yönetimini devirmekler işe başlamışlardır. Düzmece 31 mart olayı ve 1908 karışıklıkları hep Sultan Abdulhamit’i devirebilmek için tezgahlanan Yahudi oyunlarıdır.

II. Dünya Savaşı’nda da Suriye ve Filistin cephelerinde karşılaşılan yenilgiler de Yahudilerin faaliyetleri sonucu meydana gelmiştir.

13 Ağustos 1911 tarihinde İsviçre’nin Basel kentinde toplanan Dünya Siyonist Kongresi’nde Yahudi lider Walkonn şöyle söylemiştir:

“Bizler Osmanlı Devleti’nin bir parçası olan Filistin topraklarında bir devlet kurulması fikrini içimizde taşıyoruz. Bunun için geçmişten bugüne düşünce ve taktiklerimizi ortaya koyduk. Filistin’de güvenli bir yurt kurduktan sonra geleceğimizi muhafaza altına alacağız.”

1907 tarihlerinde Sadrazam Talat Paşa tarafından Yahudilere Filistin’ de yurt edinme hususu, el altından önerilmiş bulunuyordu. Çünkü Talat Paşa mason olmasının yanı sıra, ilk öğrenimini Yahudi mekteplerinde tamamlamış bir kişiydi.

Sultan Abdulhamit 33 yıl içinde Filistin’e 33 Yahudi bile yerleştirmemişken, kısa zamanda Meşrutiyet sonrasında Filistin’de Yahudi kolonileri kurulmuştur. Resmi literatürde 1948 yılında kurulan İsrail, ilk faaliyetlerine Osmanlı topraklarında esasen 1908 yılında başlamıştır.

Yahudi Oyunları

Thedor Herzl, hayatı boyunca Yahudi davası için çalışmıştır. 1903 yılında Yahudiler hedefi belirlemişlerdi. Bu hedef Filistin toprakları ve Kudüs idi. Herzl, 1901 yılında İstanbul’ gelmiş ve Abdulhamit ile görüşmek için çare aramıştır. Anadolu topraklarında kamuoyu oluşturmak hususunda içindeki dönemleri, Yahudiliğin hizmetinde bulunan masonları, kozmopolit batıcı Osmanlı aydınlarını, devleti parçalamak için hazır bekleyen Ermenileri, adeta bir araya getirmiş ve ortaklık için seferber etmişlerdi. Herzl, padişaha kabul ettirmeye çalıştığı düşünceleri ustaca kılıflara bürümüştü. Birinci adım Suriye ve Filistin topraklarına dünya Yahudi göçünün başlamasına izin koparabilmekti. Buna karşılık Yahudiler Osmanlının bütün borçlarını ödemeyi kabul ediyorlardı. Bu esas üzerine Herzl, Sultan Abdulhamit ile görüşmüş ancak emeline muvaffak olamamıştır. Zira Abdulhamit: “Ecdadımın kan dökerek aldığı toprakları benden para mukabili satmamı mı bekliyorsunuz?” diyerek onu huzurundan kovmuştur.

Kendi hatıralarına bakıldığında, Abdulhamit ile görüşmesinin gizli kalmasını sıklıkla vurgulamıştır. İlk defa olarak sultanın temsilcileri önünde Yahudilere imtiyaz tanınması hususunda bir yol açmıştır.

Yine bu tarihte Abdulhamit’e gizli bir mektup yollamış v e mektubunda Yahudilerin dünyanın bütün üniversitelerinde söz sahibi olduklarını, kendisinin izin vermesi durumunda Kudüs’te bir İbrani üniversitesi kurmak istediklerini söylüyordu. Bu küstah teklif Abdulhamit tarafından dikkate bile alınmamıştır. Ancak Filistin I. Dünya Savaşı sonunda işgal edilip, burada İngiliz nüfusuna dayalı manda idaresi kurulmuş ve 1925 yılında ibranice ile eğitim yapan bir üniversite açılmıştır. Bu üniversite Yahudiler için bir yetiştirme merkezi ve İsrail devletine bir ön hazırlık anlamına geliyordu.


Yahudiler hakkında, temel bilgiler


Siyonizmi mutlaka tanımalısınız

Siyonizm nedir? Bu sorunun cevabını en iyi ve en doğru şekilde vermelisiniz. Siyonizm, dünya Yahudiliğinin siyasi koludur. İnsanlığın başına gelen bütün musibetlerin de kaynağıdır.

Siyonizm kelimesinin mânâsı şudur: Siyonizm, bugün Filistin, Lübnan ve Lübnan karşısındaki “Sahyon-Siyon” dağına izafeten verilmiş bir isimdir.

Siyon kelimesi muharref/tahrif edilmiş Tevrat’ta ve tefsirlerinde de geçtiğini, Yahudilerin de Tevrat’a sıkı sıkıya bağlı olduklarını hesaba katacak olursak Siyon kelimesinin veya dağının Yahudiler için büyük değer ifade ettiğini anlamış oluruz. Muharref Tevrat’ta geçen Siyon kelimesi Yahudileri Filistin’e bağlayan en büyük unsurlardan biridir.

Siyonizmin, Siyonist siyasetinin ne olduğunu bilmek için Hz. Musa (AS)ile Firavun mücadelesine bakmak gerekmektedir. Milattan önce 12 yüzyıl geriye gitmek Firavun’un sarayında büyüyen Hz. Musa’yı, Kızıldeniz’de boğulan Firavun’u ve Arz-ı Mev’ud’a kavmini götürürken vefat eden Hz.Musa (AS)’yı düşünmek gerekiyor.

Ben-i İsrail, yıllardır Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine Saloman Mabedi’ni inşaa ederek burayı insanlığın Yahudiliğe tapan bir kıblesi yapmak istemektedir. Yahudiler bu gayeyi tahakkuk ettirmek yolundadır. Bu sapık fikir 5700 küsur senedir Yahudiliğin idealidir.

Yahudiliğin bu idealini Havralarda hahamlar telkin ederken 1896 yılında Viyana’da yaşayan Yahudi Teodor Herzl’in yazdığı “Yahudi Devleti” isimli kitapta bu ideal dile getirilmiş böylece bahsi geçen kitap Siyonizm idealinin rehberi ve mukaddes kitabı haline getirilmiştir.

Siyonizmin hedeflerini uydurma Tevrat’tan derlenmiş hurafelerden ibaret olan şu örneklere dikkat etmek lazım:

“Siz Rabbin oğullarısınız. Cenaze için vücudunuzda yara açmayıp kaşlarınızın arasını almayınız. Zira sen Rabb’a mukaddes bir kavimsin. Ve Rabb yeryüzünde bulunan kavimlerin cümlesinden üstün kendine has kavim olmak üzere seni seçti.” (Tesniye: 41/1)

“Evet, bütün krallar Yahudi’ye secde kılsınlar. Bütün milletler ona kulluk etsinler.” (Tesniye: 72/2)

“Mısırlıları Mısırlılar aleyhine teşvik edeceğim. Herkes kardeşiyle, komşusuyla, şehir diğer şehir ile, memleket diğer memleketle muharebe edecektir.” (İşaya: 19/2)

“Size Rabb’ın kahinleri denecek, size Allah’ınızın hizmetçileri diyecekler. Milletlerin servetlerini yiyeceksiniz ve onların servetine malik olacaksınız.” (İşaya:61/5-6)

Yahova İsrail’e vazife veriyor: “Sen benim harb topuzum ve harb aletimsin. Seninle, milletler kıracağım ve seninle hükümetler harap edeceğim.” (Yeremya: 51/19, 23)

“Yalnız Yahudi olanlara insan gözü ile bakılır. Yahudilerden gayrısı sadece bir hayvan ve hatta birer domuzdur.” (Talmut)

“Bir şey çalmayınız. Hırsızlık etmeyiniz hakkındaki emir sadece Yahudilere karşıdır. Diğer milletlerin mal ve canları helâldir.” (Talmut)

“Yahudi olmayan bir kadınla gayr-i meşru münasebetYahudi için günah değildir.” (Talmut)

“İsrail’in kızı olmayan her kadın hayvandır.” (Talmut)
İşte Siyonizm denen Yahudi’nin:

a) Safsata “Tevrat”ı budur,

b) Ahlâksızlığı budur,

c) Hırçınlığı budur,

d) İnsanlığa bakış açısı budur,

e) Küfrün menşei olması budur,

f) Vampirliği bundandır,

g) Filistin’de akıttığı kan, sergilediği zulüm, ortaya koyduğu kin ve nefret çirkinliği bunlardan dolayıdır.

Diliyoruz ki, Allah (CC) bu zâlim toplumun elini ve neslini biran evvel kurutsun.


Yahudilerin Hedefe Yürümeleri 

30 Ocak 1919 tarihinde Dünya Siyonist Teşkilatı’nın dahil olduğu Paris Kongresi, Arabistan ve Filistin’in artık Osmanlı’dan koparıldığını ilan ediyordu. Filistin topraklarında 1 Temmuz 1920 yılında kurulan yapay yönetimin önemli kademelerine Siyonist Yahudiler getirilmişti. İlk yıl olarak plan dahilinde Filistin’ e 165.000 Yahudinin yerleştirilmesi düşünülmüştür. 29 Eylül 1923 tarihinde Suriye ve Lübnan, Fransız mandasında bir sömürge haline getirilmiştir. Filistin’in nüfusu 700 bin iken, 1918 yılında nüfusun 57 bini , 70 bini hristiyan, 50 bini yahudi; 1922 yılında 94 bin yahudiye ulaşmış; 1933 yılında ise Yahudi nüfusu 300 bine yaklaşmıştır. Ortadoğu’ da Küfür Kapısı BM genel kurulunun 1947 yılında görevlendirdiği bir komitenin yaptığı teklif, Yahudilere yeni bir yol açıyordu. 


Bu teklif Filistin’in bölünmesini esas alan “Çoğunluk Tasarısı” adı altında federatif bir devlet sistemini önermekte ve “Azınlık Tasarısı” denilerek gündemde tutulmaktaydı. Topraklar 6 parçaya bölünüyordu. % 56’lık kısmı Yahudilerin devletlerine, kalanı da Müslümanlara bırakılıyordu. Kudüs ve çevresi BM denetiminde bir serbest bölge sayılıyordu. Oysa böyle bir sıfat da Kudüs’ün ilerde Yahudilere peşkeş çekilmesi için hazırlıktan başka bir şey değildi. BM Yahudi kontrolünde bir teşkilattı. Amerika’nın o dönemdeki Başkanı mason ve Yahudi dostu Truman, Dışişleri Bakanına Filistin meselesinin Yahudilerin arzuları doğrultusunda neticelendirilmesi için gerekenin yapılması talimatını vermiştir. Kendilerine verilen toprakları az bulan Yahudiler, BM’ye şu teklifi götürmüşlerdir. “Bize ait toprakların bölünmesi hukuka aykırıdır. Hiçbir zaman kararları tanımayacağız. Atılacak imzalar bir değer taşımaz. Biz Yahudileri karar bağlamaz. Kudüs bizimdir ve bu her zaman da böyle olacaktır. İsrail toprakları İsrail halkına verilecektir, hem de bütünüyle.” BM’ de kendi hedeflerine uygun bir edindiklerinde artık harekete geçmişlerdi. Filistin topraklarında Müslüman kanı durmaksızın akmaya başlamıştı. Kısa zamanda çok sayıda Müslüman öldürülmüştü. 1947 sonlarına doğru, Yahudilere batı tarafından bir destek zemini hazırlanmış ve Yahudilerin devlet kurması açıktan açığa benimsenmiştir. 1948 yılında bu hedefi gerçekleştirmişlerdir. İlk Başbakan David Ben Gurion idi. 1948 yılında Filistin bölgesinde genel nufüs iki milyon civarındaydı. Bir buçuk milyonu Müslüman, kalanı Yahudi idi. Bu azınlığa rağmen 14 mayıs 1948 yılında devlet kurulmuştur. Yayınlanan bildiriden bir gün sonra, Ürdün kuvvetleri Kudüs üzerine yürümüşlerdi. Mısır, Suriye, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan’dan katılan kuvvetlerle Yahudiler arasında savaş başlamıştır. Yetersiz askeri durum olmasına rağmen ilk başta ilerleyen ve hedefe yaklaşan Arap kuvvetleri Tel aviv önlerine geldiklerinde birer birer çekilme emri almışlardı. Çünkü dönemin yöneticileri, Mısır Kralı Faruk, Irak Kralı Abdullah ve Ürdün Kralı Siyonistler tarafından satın alınmışlardı. İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan faaliyetlerin başında 1860 manifestosu yer almaktadır. Bu bildiri uluslararası Siyonizm liderlerinden İzak Araon tarafından düzenlenmişti. Bildiride Yahudilerin bütün dünyayı Siyonizm hegemonyası altına almak isteyişleri vurgulanmıştır: “Hiçbir şekilde bir Yahudi, bir Hristiyanın ya da bir Müslümanın arkadaşı olmayacaktır ve bu ilke ile Yahudi ışığı bütün dünyada parlayıncaya kadar uygulanacaktır.”


İsrail’i eleştirdi, kongreden atılıp hapse gönderildi 

Traficant’ın İsrail’in Amerika’yı Yahudi lobisi aracılığıyla kontrol ettiğine dair lafını esirgemediği ifadeleri başına dert oldu. 2002 yılında Traficant hakkında ‘rüşvet’ suçlamasıyla dava açıldı ve Traficant Kongre’de 420′ye 1 oyla Kongre’den atıldı. 7 yıl hapse mahkum olan Traficant, eğer af dileseydi daha az ceza çekebilecekken ‘İşlemediğim bir suç yüzünden hapse atıldığım için af dilemem’ dedi ve ancak geçtiğimiz Eylül ayında 7 yıllık cezasını tamamladı. Traficant hapisten çıktıktan sonra binlerce seçmeni tarafından karşılandı.


Biz Yahudiler Amerika’yı kontrol ediyoruz

Amerika’da İsrail’i eleştirenler çok kısa bir süre sonra kendilerini ya hapiste ya da işlerinden kovulmuş buluyorlar. Güçlü Yahudi lobisinin Amerikan Kongresi’ne seçilenleri tek tek incelediği ve birçoklarına finansal destek sunduğu tüm Amerikalılar tarafından bilinmese de bazı Amerikalılar tarafından biliniyor.


2002 yılında hakkında ortaya atılan ‘rüşvet’ suçlaması nedeniyle 7 yıl hapis yatan Amerikalı eski Kongre üyesi Jim Traficant da ABD’deki Yahudi lobisinin gazabına uğramış olanlardan biri. Traficant, 1984′ten 2002′ye kadar doğup büyüdüğü ve şeriflik yaptığı Ohio eyaletinin Yougnstown kentini Amerikan Kongresi’nde temsil etti. Her seçimde en az yüzde 70′ten fazla oy alacak kadar büyük bir desteğe sahip olan Traficant, Kongre’de İsrail’i en fazla eleştiren bir iki kişiden biri olarak tanınıyordu. Ariel Saron’un o sözleri  

Traficant hapisten çıkar çıkmaz ilk yaptığı şey yine Amerikalıların Yahudi lobisi tarafından nasıl kontrol edildiği ve yönetildiğine dair açıklamaları oldu. İsrail lobisine kafa tuttuğu için 7 yıl hapis yattığı söylenen Traficant, halen komada yatan, 1982′de Lübnan’daki Filistinlilere ait Sabra ve Şatila kamplarındaki katliam emrini veren Ariel Şaron’un bir sözünü hatırlattı. 3 Ekim 2001′de İsrail Başbakanı Ariel Sharon söylediği “Biz Yahudiler Amerika’yı kontrol ediyoruz. Amerikalılar bunu biliyor” ifadelerine dikkati çeken Traficant, Amerikalılara şu uyarıyı yaptı: “Ariel Şaron’un bu sözlerini sürekli size hatırlatıyorum, çünkü İsrail’in Amerikan hükümetini, ticaretini ve medyasını kontrol ettiğini söylediğim için hem Amerika hem de İsrail tarafından hedef seçildim. İsrail bizleri kendisi için savaşlara sürüklerken bu savaşlara katılan çocuklarımızın cesetleri tabutlar içinde geri dönüyor.” 


Bebekleri öldürmek dini bir görev  

İsrailli hahamdan tüyler ürperten bir kitap: İşgal altındaki Filistin topraklarında en acımasız şekilde şiddet politikası yürüten İsrail’in bu şiddet politikasının arkasında “Yahudi olmayan herkesin öldürülmesi” fetvasını veren hahamlar olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Gazze katliamı sırasında “Öldürmek iyi bir özelliktir. Sivilleri de öldürün” ifadeleriyle askerlerini Filistinlileri katletmek için motive eden ordu hahamı General Avi Ronzki’den sonra, bir başka haham da yayınladığı kitapta “İsrail tehdit altındaysa, bebek ve çocukların da öldürülebileceğine” dair ifadelerin yer aldığı bir kitap yazdı.

Yahudiler hakkında, temel bilgiler
Haham General Avi Ronzki


Filistin’de soykırım ve işgal politikasını sürdüren İsrail’de, ordu hahamının askerler için hazırladığı “Sivilleri de öldürün” ifadelerinin yer aldığı kitapçıktan sonra bir başka haham da, İsrail’i tehdit edebileceği düşünülen kimselerin Yahudiler tarafından öldürülebileceğine dair ifadelerin yer aldığı bir kitap yayınladı.

“Gerekirse bebek ve çocuklar da katledilerbilir”

İsrail’in işgali altındaki Batı Yaka’da yaşayan İzak Şapiro, yeni çıkan “Kralın Tevrat’ı” isimli kitabında İsrail’e tehdit oluşturan bebek ve çocukların bile öldürülebileceğini ifade ediyor. İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Haham İzak Şapiro, kitabında bebek ve çocukların bile öldürülmesine dair ifadelerini İncil’e dayandırırken, bunların kendi yorumu olmadığını söylüyor.

“İsrail’i tehdit edenleri öldürmek mübahtır”

Kitabında, “Başka halklar içerisinde, İsrail’i tehdit edilmesinden sorumlu olmayanların öldürülmesi bile mübahtır” diye yazan Haham Şapiro, “Eğer biz emredilen 7 şarta uymayanları, bize karşı günah işleyenleri öldürürsek, bunda bir yanlış yok. Çünkü biz kurallara uyuyoruz” ifadelerini kullandı. Haaretz, Şapiro’nun kitabının diğer üst düzey hahamlar tarafından kendi öğrencilerine de tavsiye edildiğini bildirdi.

“Vahşet bazen iyi bir özellik”

İsrail’de Yahudi olmayanlara karşı cinayet işlenmesine dair fetva daha önce İsrail ordusunun baş hahamı General Avi Ronzki tarafından da verilmişti. Gazze katliamı sırasında İsrailli askerlere dağıttığı kitapçıkta Ronzki’nin, tüm Filistinlilerin öldürülmesi gereken düşmanlar olduğu ve ‘Vahşetin bazen iyi bir özellik’ olduğunu yazdığı kaydedildi. ‘Benim Savaşımı Savaşın: Savaş Sırasında Askerler ve Komutanlar İçin El Kitabı’ başlıklı kitapçık, İsrail’in Gazze katliamı sırasında askerlere dağıtılmıştı. Kitapta Filistinlilerin katledilmesi gerektiğini söyleyen radikal Yahudi hahamı Shlomo Aviner’in öğretilerinden bölümler yer almıştı.


‘Uluslararası hukuku boşverin, öldürün’

Kitaptaki bir bölümde, Haham Aviner’in, İncil’de adı geçen Filistinlilerin bugünkü Filistinliler olduğu ve bunların İsrail’in varlığını tehdit edenler olduğu ifadelerini kitapçığa alan General Ronzki, askerlere sivillerin korunmasını öngören uluslararası hukuku göz ardı etmelerini tavsiye etmişti. İsrail ordusunda savaşmayı reddeden ‘Breaking the Silence’ isimli grubun ortaya çıkardığı kitapçıkta Filistinlilerin tamamının İsrail’in düşmanı olduğu ve katledilmesi gerektiği belirtiliyor.

Filistin’i işgal altında bulunduran İsrail, Batı Şeria’daki El Halil kentinden sonra şimdi de Arapların yoğunlukta yaşadığı kuzeydeki Nasıra kentinin Yahudileştirilmesi çabası içerisinde. İsrail’in bu yılın başındaki Gazze saldırısı sırasında “Filistinli bebekleri de öldürün” açıklamasıyla tanınan Yahudi haham Dov Lior, İsrail’in işgal altında tuttuğu Nasıra kentine gelerek buradaki Yahudilere, kenti Yahudileştirme çağrısı yaptı.

Yahudi şeriatını açıkladı: Sivilleri de katledin 

Rabbi Dov Lior (elinde kağıt olan)Nasıra’daki tarikatına bağlı öğrencilerle bir araya gelen ırkçı haham Dov Lior, Batı Şeria’daki Hebron (El Halil) kenti örneğini vererek, Nasıra’nın da Hebron gibi Yahudileştirilmesi, Arapların bu kentten çıkarılması gerektiğini söyledi. Hazreti İsa’nın çocukluğunun geçtiği ve Hazreti Meryem’in memleketi olarak bilinen Nasıra’nın her zaman bir Yahudi kenti olduğunu iddia eden Lior, “Nasıra da, Hebron gibi Yahudileştirilmeli. Şu anda Araplar tarafından işgal edilen bu kent, hep Yahudi kenti olarak kalmıştır” dedi.

“Arapları temizleyemezsek rahat edemeyiz”

Nasıra kentinin Araplardan temizlenerek Yahudileştirilmesi çağrısı yapan Dov Lior, Filistin topraklarını işgal eden İsrail’deki en radikal hahamlardan biri olarak biliniyor. Yesha Hahamlar Konseyi Başkanı olan Haham Lior, iki yıl önce yaptığı bir açıklamada, Filistinlilerin kötü emelli insanlar olduğunu ifade etmiş ve “Arapları buradan temizleyemezsek rahat edemeyiz. Gerekirse tazminat ödeyip, onları buradan temizleyelim” demişti.

“Yahudi inancında sivillerin ölüdürülmesi diye birşey yok”

Lior, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada da “Savaş sırasında sivillerin düşünülmesi diye bir şey yok” diyerek Filistinlilerin öldürülmesi gerektiğini söylemişti. Araplara ev ve iş vermenin Yahudi inancından yasak olduğunu belirten ırkçı haham Lior, İsrail’in bu yılın başında Gazze’ye düzenlediği ve çoğunluğu kadın ve çocuk 1500 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak da, İsrail askerlerine bebekleri dahi öldürebilecekleri tavsiyesinde bulunmuştu.“Filistinlilerin malları Yahudilere helal”

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Haham Murdakhai Elyaho (Mordechai Eliyahu), Yahudilerin Filistinlilerin zeytinlerini çalması gerektiğini belirterek, “Filistinlilerin zeytinlerini çalmak mübah. Çünkü bu zeytin bahçeleri bizim topraklarımız üzerinde kurulmuş” dedi. Elyaho, İsrail’deki en büyük dini otoritelerden Başhaham Yusef Melmid’in Yahudilerin Filistinlilerin mallarına el koymasının helal olduğuna dair bir fetva verdiğini de söyledi.14 Bin zeytin ağacı yok edildi 

İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerinin Filistinlilerin zeytin ağaçlarına nasıl zarar verdiğine dair bir rapor hazırlayan Filistinli Toprak Araştırma Merkezi, 2009 yılında Filistinlilere ait 14 bin zeytin ağacının yok edildiğini bunun da Yahudi hahamların verdiği fetvalar doğrultusunda gerçekleştiğini bildirdi. Yahudilere yeni yerleşim birimi açmak zeytin ağaçlarının kesildiğini açıklayan Toprak Araştırma Merkezi’nin araştırmasına göre, İsrail işgal güçleri bin 455 zeytin ağacını yakarken, 7 bin ağaç Yahudi yerleşim birimleri için ortadan kaldırıldı, 5 bin 500 ağacın ise Yahudi yerleşim birimlerince saldırıya uğradı.

Siyonist zihniyetin ürünü

Araştırma merkezi, Yahudilerin Filistinlilere ait ağaçlara saldırmasının yanı sıra, Filistinli çiftçilerin zeytinlerini toplamasına da izin vermediğini belirterek, Yahudilere dağıtılan broşürlerde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarının kesilmesi ve zeytinlerinin toplanması çağrısı yapıldığını bildirdi. Araştırma merkezi, Filistinlilere ait zeytin ağaçlarının yok edilmesinin arkasında Siyonist zihniyetli hahamların fetvalarının bulunduğunu belirterek, Haham Murdakhai Elyaho’nun bu konuyla ilgili sözlerini hatırlattı.

Hahamın fetvası 

Haham Murdakhai Elyaho fetvasında, Filistinlilere ait zeytinlerin Yahudilere helal olduğu ve bunların çalınması gerektiğini belirterek, “Filistinlilerin zeytinlerini çalmak mübah. Çünkü bu zeytin bahçeleri bizim topraklarımız üzerinde kurulmuş” dedi. Elyaho, İsrail’deki en büyük dini otoritelerden Başhaham Yusef Melmid’in Yahudilerin Filistinlilerin mallarına el koymasının helal olduğuna dair bir fetva verdiğini de söyledi. 


İsrail kadın savunma kuvvetleri: ”Zahal Ordusu” Siyonizm kendi kadınlarını neden kullanır? 


Tarihte Yahudi kadınların, tarihin önemli kişilikleri ile ilgili ilginç sonuçları var. Sinemalarda da bunun örneklerine sık rastlarız. Yazılarımızda sık vurguladığımız gibi, “örnekler örnek olmak içindir” deriz. Nedenine gelince, “örnek” denilen veriler tek olarak gösterilseler de bunlar temsil noktasındadırlar.

Yahya Peygamber’in başının kesilmesi ve bir tepside “Salome” adlı bir Yahudi kızın kurbanı olması da bir örnek. Hazret-i Yahya kralın kızının isteklerini reddettiği için zindana atılıyor sonra da başı kesilerek bir tepside ona sunuluyor.


Yahudiler hakkında, temel bilgiler

Oscar Wilde Fransa’da iken yazdığı Salome adlı piyesi sahneleniyor, eserin ve oyunun İngiltere’ye girmesi yasaklanıyor. Oscar Wilde’ın seçkin ailelerden birinin oğluyla sapkın ilişkisi olduğu gerekçesiyle ağır kürek ve hapis cezasına çarptırılıyor. Hayatı zehir oluyor ve yokluk, sefalet içinde çok genç yaşta ölüyor. Oscar Wilde çok ağır cezalandırılırken saraya yakın lordlar ailesindeki kişiye herhangi bir ceza verilmiyor.

Bizim tarihimizde bunun en çarpıcı örneği İttihat ve Terakki üçlüsünden Cemal Paşa’dır. Suriye’de ordu komutanlığı sırasında kendisine musallat edilen, olan ve kabul gören bir Yahudi Kadın var: Sara. Bu kadın Cemal Paşa ile olduğu sıralarda bütün önemli bilgi ve belgeleri Akdeniz’de bulunan İngiliz donanmasına ulaştırıyor. Kanal Savaşı’nın kaybedilmesinde, İngilizler ve Yahudiler lehine bitmesinde de Yahudi kadın Sara’nın rolü büyük. Suriye’de, Arapların ileri gelenlerini, âlim ve şairlerinin idam edilmelerinde de önemli bir rolü var. Bu durum fark edilince, bir içki fabrikasında kıstırıldığında intihar ediyor Sara.

Yakın zamanda Abede siyasasında ilginç olaylar var. Bunlardan biri de Abede’nin bir dönem başkanlığını yapan Bill Clinton. Anımsanacağı gibi kendisine musallat olan, edilen ve bu tuzağa düşen Clinton bir anda darmadağın oldu, edildi.

Siyonizm’in önemli temsilcilerinden ve bugünlerde itibarı bir hayli yüksek olan Şimon Peres’de Hürriyet gazetesinde Defne Barak ile yaptığı söyleşide, dikkatimizi çeken bir bölüm. Bu yazı birden bir şafak attırdı. Nasıl mı? Birlikte okuyalım.

“Fransa First Lady’si Carla Bruni ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Paris ziyareti sırasında tanıştılar. Peres, tabiî önceden Carla’nın Paris’in aydın çevrelerine mensup eski Yahudi erkek arkadaşlarını tanıyordu. Carla o gece, mor bir tuvalet giydi, kıyafetinin altında iç çamaşırı olmadığını saklamadı. Kameralara gülümserken, Peres’e “Ben cheese (peynir) demem seks derim dedi.” [18 Haziran, 2008 Çarşamba] Haberin devamı var. Fakat bizi burada ilgilendiren önemli bir cümle var. “Peres, tabiî önceden Carla’nın Paris’in aydın çevrelerine mensup eski Yahudi erkek arkadaşlarını tanıyordu.” demekte.

Şimon Peres gelecek hafta Fransa Devlet Başkanı “Nicolas Sarkozy” ile İsrail’de bir görüşme yapacak. Bu görüşmede “Türkiye için Sarkozy’den ricada ve himmette bulunacak”. Bu kalemin sahibi, bu köşede daha önce Şimon Peres’in Türkiye ile ilgili düşüncelerini yazmıştık. Bu kısa röportajda gene önemli vurguları var. Türkiye ne kadar da önemli onlar için.

“Türkiye’nin AB üyesi olmasını yüzde 100 destekliyorum. Bu önemli. AB Hristiyan deklarasyonu ile kuruldu, üç kurucu üyesi Katolikti. Komünizme karşı kuruldu, ancak Komünizm çoktan öldü. Sarkozy’e (Merkel ve diğerlerine) şöyle diyeceğim. Avrupa’ya Türk işçi göndereceklerine siz Türkiye’ye daha fazla iş yollayın. Sağlıklı ilişki kurun. İslâm’da iki ekol vardır. Biri Türkiye tarafından benimsenmiştir. Diğeri İran tarafından. Sarkozy ve diğer liderlere; ‘Türkiye’ye yardım etmezseniz, İran’a yardım etmiş olursunuz’ diyeceğim.

Konuşmanın başka bölümleri de var. Üzerinde durulmayı ve analiz edilmeyi gerektiren. Bu yazımızda, şimdilik, “Dünya İmparatorluğuna soyunmuş olan” Şimon Peres’in takındığı tutum. Orta Doğu üzerinde yürüttüğü politika. Türkiye biçtiği rol. Bu rolde Avrupa’yı da Abd’yi de çekip çevirirken kadınların üstlenmiş olduğu rol. Abd seçimleri öncesi Barak Hüseyin Obama’ya aba altından kadın gösterildi bile. Nedense bu gibi ilişkileri de hep kadınlar üzerinde yürütüyor ve başarıyorlar da…


Bar – Bat Mitsva Törenleri 

Musevilikte, erkekler 13 yaşına geldiğinde görevlerini üstlenebilecek kadar büyüdüklerini gösteren bir tören yapılır. Buna Bar Mitsva denir. Bu tören kız çocukları için 12 yaşında yapılır ve buna ise Bat Mitsva denir. Bu tören çocuğun ergenlik çağına denk gelir.

Bar Mitsva olacak çocuk sinagogda Tora’nın bir parçasını ayine katılan dinleyicilere okur. Ortodoks Museviliğinde kız çocuklarının sinagogta Tora’yı okumaları yasak olduğu için Bat Mitsva törenlerinde Tora’yı okumaları yerine vaaz vermeleri tercih edilir. Bar Mitsva çağına kadar çocuğun dini sorumluluğu anne ve babasındayken bu yaştan sonra dini sorumluluk çocuğa geçer.

Sorumluluklar:


* Hareketlerinden ahlaki olarak kendileri sorumludurlar.
* Tora’yı okuyabilirler ve Minyan’ı oluşturacak 10 kişiden biri olabilirler.
* Mal ve mülklerinde hak sahibi olurlar.
* Yahudi yasalarınca evlenebilirler.
* Tora’daki 613 kuralın yerine getirilmesiyle hükümlüdürler.

Yahudiler hakkında, temel bilgilerKaynak: arastiralim.com

Etiketler:

Paylaş:

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore