Sadece Gerçek logo

Medeniyetler ittifakı projesi, koca bir yalandır. Aldatmadır !

Medeniyetler ittifakı projesi, koca bir yalandır. Aldatmadır !

Rum ikonomos okulu ders kitabında yer alan gerçekler !

1.Türkleri ezeli bir düşman olarak Rumlara tanıtmak.

2.Türklerin en ufak hatalarını büyüterek Avrupa’ya duyurmak,medeni alemi Türklere düşman etmek.

3.Türkleri iktisat alanında çökertmek ve bunun için de onları sakat ticaret yollarına götürmek,bol faizli krediler açmak,ağır şartlarda rehin kabul etmek.

4.Türk milletini ahlak,din,milliyet ve gelenekleri bakımından çürütmek.Bu hususta:

a. Küfürler öğretmek,küfrü Türkler arasında yaymak,ciddiyetsizleştirmek(Laubalileştirmek)

b. Türkleri zinaya,diğer ahlaksızlıklara teşvik etmek.Bilhassa asil Türk aileleri arasında genç güzel Rum kız ve kadınlarını hizmetçi,cariye olarak verip bu aile ocaklarını yıkmak.Devrin büyük adamlarına yetiştirilmiş Rum yetiştirip,Rum emellerinin kolay elde edilmesine çalışmak.

c. Türk gençlerine apaş-külhanbey ruhu aşılayıp Türk geleneklerini çürütmek.Gençler arasında kabadayılık ruhunu yayarak,sevgi ve saygı bağlarını kırmak.Onları bir birine düşürmek.Milli terbiyeyi yok etmek.

d. Argoya benzeyen bir küfür dilini Türkler arasında yayarak,milli dil ve duygularını bozmak.

e.Türkleri dini bakımdan sarsmak: Hocalar Papazlara sokulmaz, o halde onları Rum zengin tüccar,esnaf vasıtasıyla elde etmek.Bol hediye ve veresiye vermekle pek ala elde etmek.

f. Hocaları içkiye alıştırmak,onları ilk kadehleri genç kadınların elinden içirip sarhoş rezil halde elalem içinden geçirip herkese göstermek, Rumlara dini bir zafer olur.

g.Hocaları her türlü uydurma inanışlara saptırmak.

h. Hocalara yalan yanlış vakıalar anlatıp,Türk ahali ile hocaların arasını açmak,Rum halkına verilen mukaddes vazifelerdendir.

5. Türk hükümranlığını baltalamak.Bu işi azar azar geliştirip,İstanbul’u ele geçirmek. Eski Konstantiniye’yi yeniden kurmak.

6. Türk halkı arasına daima fitne fesat sokarak devletle milletin arasını açmak. İsyanlar organize edip zamanın da aradan çekilerek Türkler arasında kardeş kanı akıtmak,komiteler tertipleyip komitelerle Türk köylerini basmak.

7. Bir harp sırasında Türk halkını sefalete götürecek her türlü çareye başvurulacak.Türk topraklarındaki zahire ve en lüzumlu gıda maddeleri halkın elinden süratle gizlice toplanıp adalara sevk edilecek,komşu memleketlere satılacak.Rum tüccarların uğradığı zarar milli bankalar tarafından ödenecek.

8. Doktor ve eczacı Rumlar,Türk hastaları gizlice zehirleyip öldürecek,kör,sağır,sakat edecek,saf dışı bırakmaya çalışacaklar.Bu tavsiyeler gizli olarak tatbik edilecek.

9. Ziraat politikalarında Türk çiftçisi ağır faizlerle toprağından mahrum edilecek.Borçların kolayca gelişip kabarabilmesi için harman veresiyeleri,seneteyn,zengin mahsülü satışları ile başlayan bu borç para vermeler başka zaruri masraflara teşvik edilen Türk çiftçileri ilk borcun ödeme zamanın da tamamiyle bunaltır ve elindeki toprağı kolay,ucuz şartlarla borçlu olduğu Rum tüccara satmak mecburiyetinde bırakılmalıdır.

10. Kadılar,devlet idare amirleri rüşvet,ziyafet hatta kadın ikramları ile Eterya’nın emrine alınmalıdır.Ancak bu işler tamamen akademiden yetişmiş ajanların talimatına ve akademinin tayin edeceği şahıslarla bunların vereceği direktiflere göre tatbik edilecektir.

11. Fırsat çıktıkça bilhassa resmi devlet binalarında yangın çıkarmak,ölümlü kazalar yaratmak, harp teknelerinde yangın, yaralar açmak.

12. Birer ileri karakol gözetleme yeri olan manastırdaki azizlerin istekleri derhal yapılmalı,verecekleri mektupları kendi işlerinden evvel sahiplerine götürüp teslim edilmelidir.Bu tavsiyelere aykırı hareket edenler hemen aforoz edilir, lanetlenir. Kredileri kesilir, buradaki camiadan kovulur.

13. Sanat Politikası: Bütün Rum ustaları Türk çırak kullanmaktan sureti katiyede men edilmiştir.Politik düşüncelerle bir Türk çırak almak icab ederse Rum usta, bu Türk çırağı bir hizmetçi gibi kullanacaktır. İçlerindeki hevesli gençlere de ters muamele etmek,hırpalayıp iş yerinden uzaklaştırmak çaresi aranacak, böylelikle şehirden bir Türk sanatkarın daha eksilmesi temin edilecek.
Kaynak: Süleyman Kocabaş, Tarihte ve günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi s.34-35


Not: İkonomos Akademisi 18.yy sonlarında Sadrazam Cezayirli Hasan Paşa’dan alınan belge ile Çeme açıklarındaki Cunda adasında kurulmuş. Papaz, saraydaki bazı görevlilere rüşvet vererek okulun faaliyet sahası içine Edremit çevresini de dahil ettirmiş.Ders kitabındaki bilgileri, ada belediye başkanı İzzet Esen bey 1884’de ele geçirmiş.

Günümüzde Ruhban okulu açılsın diye tepinenler’e bu bilgileri hatırlatmak gerekir. Rum ortodoks kilisesinin Türk milletini imha planının başarılı olup olmadığını sizlerin takdirine bırakıyorum.

Etiketler:

Paylaş:

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore