Sadece Gerçek logo

Cinler hakkında merak edilenler – 4

Cinler hakkında merak edilenler - 4


Cin ile evlenmek caiz midir?

Cin, insan gibi akıl ve şuur sahibi bir çeşit mahluktur. Yalnız nasıl olduğunu bilemeyiz, varlığında şüphe yoktur. Çünkü Kur’an-ı Kerim, te’vil götürmeyen açık bir ifade ile onların varlığından, küfür ve imanlardan söz ediyor. Bu bir gerçektir, varlığını inkâr etmek küfürdür.

Onlarla evlenme meselesine gelince, mümkün mü değil mi pek bilinmez. Onlarla evlenmekten söz eden daha çok avamdır. Şimdiye kadar herhangi bir insanın cinlerle evlendiği sabit olmamıştır. Sorulduğu için bu mesele dile getirildi, yoksa üzerinde durulmaya değmez ve onlarla evlenmek uzak bir ihtimal de olsa fıkıh kitaplarımız onu ihmal etmemişler dile getirmişlerdir; şöyle ki:

Bir insanın bir hayvan ile cins ayrılığı olduğu için evlenmesi caiz olmadığı gibi cinni ile de evlenmesi caiz değildir. (1)

Bazı kimselerin cinlerle evli bulunduğuna dair halk arasında rivayetller dolaşmaktadır. Bunların doğruluk dereceleri ile dini bakımdan kabule müsaid olup olmadığının münakaşa mevzu olduğuna şahid olmaktayız. Bu söylentiler acaba doğru olarak kabul edilebilir mi?

Her iki tarafın rızasına, icab ve kabul esasına dayalı ve nikah kıyılması suretiyle cin ile insanlar arasında evlilik ceryan etmez. Bu rivayetler, “rızaya ve nikah akdine” müstenid evlilik olmayıp, tasallut ve tecavüz mahiyetinde bulunmaktadır.

Tecavüzün ve cinsi yakınlığın vaki olduğunun kabulü, aralarındaki evliliğin meşru olduğunu kabule delil olamaz. Sonra bir kadın, fuhuştan peydahladığı veled-i zinayı, “cinle evliyim de ondan oldu” diye iddia edip suçtan sıyrılmaya kalkışır. İslam hukuku, böyle bir iddiayı makbul tutup sahibini mazur saymamıştır. (bkz: Mehmed Emre, Cinlerle İnsanlar Arasında Evlilik – www.ihya.org)


Cinlerle ilgili bazı rivayetler

Cinlerin Peygamberimiz (asm) ve sahabelerle görüşmesi şeklinde de pek çok hadiseler nakledilmiştir. Sahih kaynaklarda geçenlerden birkaçını nakledeceğiz.


Hadis imamları bize, İbni Mes’ud’dan (ra) naklediyorlar ki: “Batn-ı Nahl denilen yerde, cinlerin hidayete erdikleri gece, cinleri gördüm. Sudan Kabilesinden Zut denilen uzun boylu insanlara benziyordular. ” (2)

Hadîs imamlarının naklettikleri meşhur bir hadise de şudur: Hazreti Hâlid ibni Velid’in Uzzâ putunu imha ederken, putun içinden siyah bir kadın şeklinde bircin çıktı. Hazreti Hâlid bir kılıçla cini iki parça etti. Allah Resulü (asm), o hâdise için “Uzzâ putu içinde ona ibadet ediliyordu. Daha ona ibadet edilmez.” diye açıklamada bulunmuştur. (3)


Hem Hazreti Ömer’den (ra) nakledilen bir başka hadise de şöyledir. Hazreti Ömer (ra) anlatıyor: “Biz Allah Resulü’nün (asm) yanında iken, ihtiyar biri gibi elinde asâ olan, “Hâme” isminde bir cin geldi ve iman etti. Sonrasında ise Allah Resulü (asm), ona kısa sûrelerden birkaç sûreyi ders verdi. Dersini aldı, gitti. ” (4)

Melekler ve cinlerle ilgili mucizeleri bitirirken, Allah Resulü’nün (asm) ümmetinden ileri gelen bazı büyük zatların da Peygamberimizin (asm) nuruyla ve terbiyesiyle yüzlerce defa melekleri ve cinleri gördüklerinin, bu hadiselerin de dolayısıyla Peygamberimizin (asm) mucizevi irşadının ve terbiyesinin bir neticesi olduğunu hatırlatarak konuyu noktalıyoruz.


Dipnotlar:1-) El-Feteva’l-Hadisiyye s. 167


2-) Müsned (tahkik: Ahmed Şâkir), 6:165, no. 4353; Süyûtî,
el-Hasâisü’l-Kübrâ, 1:343, 2:361.

3-) Kadı lyâz, eş-Şifâ, 1:362; Hafâcî, Şerhu’ş-Şifâ, 3:287;
Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:73 îbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 4:316; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 6:176.

4-) Kadı lyâz, eş-Şifâ, 1:363; Hafâcî, Şerhu’ş-Şifâ, 3:287;
Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve: 5/416-418.

Kaynak:


1-) Günümüz Meselelerine Fetvalar, Halil Günenç, İlim Yayınları, İstanbul, 2.Cilt, Sayfa 101 


2-) http://www.arastiralim.net/resulullahin-melek-ve-cinlerle-ilgili-mucizeleri.html

Etiketler:

Paylaş:

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore