Sadece Gerçek logo

Kabala nedir? Kırmızı ipin, kabala ile ilgisi ne?

Kabala nedir Kırmızı ipin kabala ile ilgisi ne

Kabala’nın anlamı: (“alma” olan), değişmeyen, ebedi ve gizemli Ein Sof (Ebedî, her şeyden önce olan-Tanrı ) ile ölümlü ve sonlu evren (ve onun yaratılışı) arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlayan ezoterik Yahudi öğretileridir.

Kabala; “alma, kabul etme” anlamına gelen “qibbel” kökünden gelir. Kelime Türkçeye muhtelif şekillerde transkript edilebilir: Kabala, Kabalah, Kabbala, Kaballah, Kabbalah, gibi.İnanışa göre, dört bin yıl önce Sefer Yetira’yı (Yaratılış Kitabı) yazan İbrahim ile başlayarak, Kabala hakkında birçok kitap yazılmıştır. Bir sonraki önemli kitap, M.S. II. yüzyılda yazılmış olan Zohar kitabı’dır. Zohar’ı, ünlü XVI. yüzyıl kabalisti Isaac Luria (Ha’ARI)’nin çalışmaları takip eder. Ve yirminci yüzyıl’da Kabalist ’ın çalışmaları ortaya çıkmıştır.

Kabala, 12. Yüzyıldan başlayarak Yahudi gizemciliğini tümüyle etkisi altına almış olan ezoterik bir akımdır. Her zaman temelde sözlü bir gelenek olan Kabala, İbrani’ce sözlük anlamı olarak “gelenek”, mecazi manada ise “kulaktan kulağa” anlamı taşımaktadır. Her yönüyle gizemci ve büyüye dayalı bir öğreti olan Kabbala’nın, özünde Tanrı’nın Musa’ya aktardığı “İlahi Vahiy” olan Torah’ın (Tevrat) yazılı olmayan gizli bilgilerini içerdiği ileri sürülmüştür.Yahudiliğin temel ilkesinin Hz.Musa’nın tebliğ ettiği Cenab-ı Mevlanın yasalarına uyumlu olmasına rağmen, Kabalanın, insana doğrudan Tanrı’ya ulaşma yollarını sağladığı varsayılmıştır. Bu bakımdan Kabala, birçokları tarafından tehlikeli biçimde (panteist) ya da sapkın olarak nitelendirilen gizemci yaklaşımlar içeren şeytani boyutu, Yahudilik dinine katmıştır.

Talmud ve Kabaladan alınmış kısımlarda Hahamların ne derece yüceltildiği ve halk üzerinde nasıl otorite kurdukları görülmektedir. Bu anlayış, Yahudilik içinde oldukça ırkçı bir anlayışın gelişmesine neden olmuştur.

Kabala’dan alıntılar

* Yeryüzünde Tanrı, Yahudi’nin yüz hatlarında kendini aşikâr kılar.

* Yahudi yaşayan, şahıslaşmış Tanrıdır. 0 dünyevileşmiş ulûhiyettir.

* Diğer insanlar tamamıyla dünyevi, aşağı ırktandır. Onlar sadece Yahudilere hizmet etmek için yaşamaktadırlar. Onlar (Yahudi olmayanlar) küçük hayvanlardır.

* Hahamların sözlerini hor görenler ölüme müstahaktırlar, Hahamların sözlerini peygamberlerinkinden üstün tutmak gerekir. Hahamların sözleri “canlı” Tanrı’nın sözleridir. Dünya yüzünde Hahamların verdiği her karar Tanrı için bir kanundur.

* Hahamların hepsi de “ tanrı olacak ve onlara Yehova” denecektir.”

Kırmızı ip ve Kabala bağlantısı

Tanrı kendi adı “Sabaoth”, yahut “Adonay” veya “Eloai” adlarından birinin harflerini başka türlü karıştırarak kâinat ve dünyayı meydana getirmiştir. Eğer bir insan bu adlardan birini yalnız “Tanrı tarafından bilinen bir zamanda ve gene onun tarafından bilinen muayyen bir yerde karıştırıp tesadüfen aynı adı meydana çıkartırsa; “Dünya ve kainatın tek efendisi olacaktır” ve Tanrı buna müsaade etmiştir hem de memnun olacaktır!..”

“Şeytan’ın İlmi” veya “Ölüler İlmi” ya da “Karanlıklar İlmi” adlarıyla meşhur Kabala aslında iki kitaptan ibarettir. Biri Zohar (Işık) diğeri ise Sepher Yezirah (Kâinat Kitabı). Sepher Yezirah; isimli sözde bu kâinat kitabında yeryüzünde mevcut büyülerin en özgün türlerini bulabilirsiniz. Bu kitabın aslında lastikli bir manası da vardır. Kainat kitabı dendiği gibi Yaratıcı kitap’ta denir. Bu kitap sahipleri, tüm insanlığı büyü ve hipnozla yönetme iddiasında ve amacındadır.Bu amaçla, Hz. Süleyman’ın bile Cenabı Allah tarafından verilen kudretini inkâr ederek; “O tüm dünyayı büyüyle yönetiyordu” iftirasında bulunmuşlardır. Şimdi de sıra biz de diyerek Hz. Süleyman’ın vefatından bu yana tüm dünyayı eski ve yeni büyü teknikleriyle ve zihin kontrol operasyonlarıyla idare etme gayretiyle hareket etmektedirler. Maddi ve manevi planda yozlaşmış insanlık bugün için adeta cirit atar gibi şevkle kendilerine modern köleler olarak gelirken, bu hatırlatmaları maalesef ancak idrak ve feraseti kapanmamış olanlara yapıyoruz.

Bu kitaba göre Allah, kendi adı ile yani Sabaoth, yahut Eloai veya Adonay adlarından birinin harflerini, insanlara vermediği bir sırla karıştırarak, Ancak ve ancak sözde Hahamlar sınıfından üç hahama vermiş, kainat ve dünyayı meydana getirmiştir. (Cümlenin gerisini kompozisyonumuzun başında ilave ettik!!!) “İlah mefhumunu ve onun sonsuz kudret ve sıfatlarını küçültmek ve Siyonist düşünceye özgü bir davranıştır. İslam dininin, ilah telakkisi ne kadar yüce ve ne kadar doğru ise Yahudilerin bu konudaki düşünceleri de o kadar dar ve o kadar rezildir…”

Kırmızı bileklikle Kabala vurgunu

1960’larda Amerika’da topluma yayılmaya başlayan Kabalizm, özellikle ünlü isimlere çengel atıyor. 1970 yılında İsrail’in başkenti Tel Aviv’de açılan merkez, hızla bütün dünyada yaygınlaştırıldı. Özellikle Amerika’da yönetimden gelen destekle büyüyen Yahudi Kabalizmi, bugün büyük bir mali güç durumuna geldi. Üye yapılan ünlülerden sızdırılan milyonlarca dolara hükmeden Kabalacılar, her hafta verdikleri kurslarla da katılımcılardan para toplayarak servetine servet katıyor. Bu kurslara katılmanın bedeli kişi başı 270 dolar.

Yahudi olmalarına rağmen Yahudilerin dışındakileri de kabul eden Kabalistler, reklamlarını çengel attıkları ünlülere yaptırıyorlar. Britney Spears, Paris Hilton ve Madonna gibi ünlülere bağış karşılığı cennet vaat ediliyor.  Bu Yahudi oluşumuna 6 milyon dolar bağış yapan Madonna, Kabalacılar’ın simgesi haline gelen kırmızı bileklikle dolaşıyor.

Kabalizm, bu bilekliği taşıyanların sonsuz huzura kavuşacağını ve negatif enerjiden koruyacağına inanıyor. İnanç soygunu yapan Kabalistlerin bitmek tükenmek bilmez para talepleri en sonunda Britney Spears’ı bile çileden çıkarmış, verecek parasının kalmadığını söyleyerek bu sapık tarikattan çıkmak istediğini söylemişti. Madonna ise Kabalizm’e bütün hızıyla devam ediyor.
İşte milyonlarca dolar para karşılığı; Paris Hilton, Britney Spears ve Madonna gibi ünlülere takılan o kırmızı kurdele…

Kabala ve kırmızı ip büyüsü

Kabala’nın karanlık sırları

Bir zamanlar Kabala merkezinin bir üyesi olup şimdi orayı terk etmiş kişiler utanç içerisindeler. Bu kişiler kendi, hikayeleri için yapılan görüşmelerde daha önce aileleri ve en iyi arkadaşları da dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmamış oldukları bilgiler veriyorlar. Şu halde, olup biten nedir?

Yahudi mistisizminin merkezi nasıl olmuştur da ABD’de Avrupa’da ve Güney Amerika’da şubeleri bulunan küresel bir imparatorluğa dönüşmüştür. İnsanların mali olduğu kadar ruh ve beden olarak da kendilerini tümüyle Kabala merkezine adamalarını sağlayan örgüt cihazı nasıl işlemektedir?

Küresel Kabala Merkezi

Bu merkez, Kabala çalışmalarını dünyaya yayan örgütlerin en büyüğü olmakla övünüyor. Örgütün dünya çapında, beşi İsrail’de olmak üzere, elli şubesi bulunuyor. Son yıllarda yaklaşık üç buçuk milyon kişi, merkez tarafından düzenlenen Kabala kurslarına katılıyor. Bu yıl başlarında BBC tarafından yapılan bir araştırma raporu, Merkez’i müritlerinin paralarını iç etmekte oldukça usta bir örgüt olarak tanımlıyor. Türkiye’den de ünlü sunucu ve Kurtlar Vadisi Pusu’da da rol almış olan Defne Samyeli’de bir dönem bu Kabala eğitimini Madonna’nın Kabalacı hocasından almış, ve bunu da eski eşi Eren Talu itiraf etmişti. Bunun duyulmasından sonra Daphne isminin benzeri isme sahip olması sebebiyle de acaba o da mı Sabetayist diye dedikodular çıkmıştı.

 

Kabala ve Defne Samyeli, Necati Şaşmaz, Polat Alemdar ve Asya
Defne Samyeli ve Necati Şaşmaz

Kabala Bilekliği

Kabala; Ne bir din, ne de bir örgüttür. Yahudi teosofi, felsefe, bilim ve mistisizminden doğmuş bir düşünceler sistemidir. Eğitmenler ve bilge kişilerce seçilen az sayıda öğrenciye nesillerdir ağızdan ağıza aktarılan gizli bir geleneği işaret etmektedir. Kabalanın kapalı yapısı ve bilgiye az sayıda kişinin ulaşabilmesinden dolayı, İngilizce’deki cabal (entrika, dolap) kelimesinin tanımına uygun olarak şeytani planlar yapan, bunları uygulamak için bir araya gelen Yahudi komplocular anlamına gelmektedir.Kabala bilekliği ise; İbrani Kraliçesi Rachel’in türbe örtüsünden kesildiği iddia edilen kırmızı iptir. Kabalaya inananların, inancına göre, bu ip sol el bileğine, kabala duası ile yedi düğüm atılarak bağlanır. Bunun bileğe bağlanması şu anlama gelmektedir.

”Rachel’in türbesinin etrafını saran koruyucu enerji ile hayati bir bağ kurarız. Bu ip ayrıca Rachel’in koruyucu enerjisini istediğimiz zaman yanımızda taşımamızı sağlar. Rachel gibi kutsal kişilerin ışığını arayarak, onların güçlerinin bize yardımcı olmasını sağlayabiliriz. Kabalaya göre Rachel, içinde yaşadığımız fiziksel dünyayı temsil eder”.

Evrensel gerçekleri ve kadim bilgeliği bulmak için İsrail’e giden ve oradan Kabalanın gizlenmiş bilgileriyle dönen kişi Feivel Gruberger idi. 1968’de İsraile giden Gruberger, iyi bir Kabala bilgisine sahip Haham Yehuda Brandwein’den derin Kabala bilgisini özümseyerek, eğitmeninin üstün karmaşık dini felsefe bilgisini de aşacak derecede bir idrak ve anlayışa ulaştığını söyler. Bir yıl geçmeden ölen Haham Brandwein’in kuruluşunun yönetimini eline alır.

Feivel Gruberger - Sadece Gerçek
Feivel Gruberger

Hahamın ölümünden sonra Gruberger kendisinin Musa’nın soyundan geldiğini söyleyerek Philip Berg adını alır. Hahamın kurduğu haham okuluna Kabala Merkezi ismini verir. Ve bu merkezi Kaliforniya Los Angeles’a taşır.

Artık, iki bin yıl boyunca en derin manevi soruların mistik çözümlerini bulmaya hizmet eden Kabala, dindarlık gereçlerinin satıldığı bir süper market, günün moda dinsel takı ve kitaplarının satıldığı Wal-Mart (Ted Burkett tarafından kurulan dünya çapında Amerikan mağazalar zinciri) halini alır. Eski bir inanç sistemini alaya alacak tarzda, Berglerin sattıkları ürünler arasında kokulu mumlar, Kabala bebeği, kutsal soda ve her birinin üzerinde görünmeyecek şekilde Tanrı’nın değişik isminin yazıldığı yetmiş iki taş vardır. Kabala ipinin fiyatı 26 dolardır. Berg ve onun eğitmenleri ”hız meditasyonu” adını verdikleri bir teknikle sadece parmak uçlarını metin üstünde gezdirerek bilgeliğin kolaylıkla özümsenebileceğini üyelerine inandırmışlardır.

Bazı Yahudiler kutsanmış ip ve Kabalaya ait diğer şeylerin böylesine futursuzca satılmasına ve insanların bunu ciddiye almasına şaşırmışlardır. Mesela, Kabala merkezlerine giden, bileklerine kırmızı ipleri takan ünlülerin içinde Madonna, Britney Spears, Demi Moore, Paris Hilton, Elizabeth Taylor, David- Victoria Beckham çifti, bulunmakta ve bu merkezleri övmektedirler. Kabala merkezlerinin sayısı dünyada 20’yi geçmiştir.

İsrail’e sigorta pazarlamaya giden Feivel Gruberger yeni adıyla Philip Berg, zaman içinde Kabala Tanrı’nın özünü keşfederek yaşam ve ölümün gizemlerini bulmak için düzenlenmiş, tüm Yahudi felsefesini kapsayan bir kavram haline gelen, mistisizmi, tamamen ticari bir anlayış içine sokmuştur. Kabala merkezlerine üyelik, Kabala markalı ürünlerin satışları ve üyelik aidatları inanılmaz boyutlarda para getirmektedir.

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore