Sadece Gerçek logo

Talmud’da Yahudilere neler emrediliyor?

Talmud'da Yahudilere neler emrediliyor?

Önce Talmud nedir onu açıklayalım. Talmud, Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir. Talmud, İbranice olan “lamad” (öğrenmek) kökünden gelir. Mişna ve Gemara bölümlerinden müteşekkildir. Talmud’un iki versiyonu vardır: 3. ila 5. yüzyıla ait olduğu kabul edilen ancak daha eski dokümanları da içeren Babil Talmud’u ve daha eski olan Filistin ve Yeruşalayim (Kudüs) Talmudu. (1)

Daha açıklayıcı olması açısından Talmud, Tevrat’ın bir nevi tefsiridir. Yani Tevrat’ta geçen emirleri daha detaylı ve daha ayrıntılı bir şekilde, hahamların dilinden ve beyninden çıkan düşüncelerle, muharref Tevrat’ın emirlerini de birleştirilerek ortaya çıkarılan hükümlerin yazılı olduğu bir kitaptır. Talmud’un çeşitleri vardır.

Talmud’da dikkat çekici bazı emirler

1-) Eğer bir haham sana sağ elin için; bu sol elindir derse ona bütün kalbinle iman etmeğe mecbursun.

2-) Senin görüş ve inanışına taban tabana zıt olsa da hahamların sözlerinin gökten indiğine inanacaksın.

3-) Bir insan Talmud doktrinlerine harfiyen riayet etmezse artık katiyen mesut olamaz.

4-) Talmud’a karşı saygısızlık, Tevrat’a hürmetsizlik demektir.

5-) Yahudi maksat ve gayeleri uğruna işlenen bütün günahlar gizli olmak şartıyla mübahtır.

6-) Goyimlere (Yahudi olmayanlara) karşı daima riyakâr bir güler yüz gösteriniz ve fakat onların sulh yapılmaz birer düşman olduklarını asla unutmayınız.

7-) Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır. Yahudilerden gayrısı sadece birer hayvan, hatifi birer domuzdur.

8 -) Yahudi olmayanlara hayvan muamelesi yapılır.

9-) Allah; dünyanın bütün servetini yalnız Yahudilere tahsis etmiştir. Bütün dünya serveti onlarındır.

10-) Bir şey çalmayınız, hırsızlık etmeyiniz hakkındaki emir sadece Yahudilere karşıdır. Goyimlerin mal ve canları helaldir. (*)

11-) Yahudi olmayan bir insandan çalınan her şey meşrudur. (*)

12-) Eğer Yahudi olmayan bir insan zarurete düşerse ona vereceğiniz paraya o şekilde faiz koymalısınız ki o adam bunun altından kalkamasın ve bütün malını satmaya mecbur olsun. Yahudinin bütün bunlardan istifade etmesini ve kendinden başkasını ezmeyi bilmesi şarttır.

13-) Yahudi olmayan bir insanın kanını dökmek, tanrıya karşı bir kurban vermektir.

14-) İsrael’in (İsrail’in) kızı olmayan her kadın bir hayvandır. Yahudi olmayan bir kadınla gayrimeşru münasebet Yahudi için günah sayılmaz.

15-) Yahudi şeriatı erkeklere zinayı haram kılmıştır. Fakat bu yalnız Yahudi kadınlarını siyanet(korumak) içindir. Yahudi olmayanların ırzı, namusu helaldir.

16-) Hahamlar bütün bu sırları herkesten saklarlar. Onu yalnız İsrail milletine ifşa ederler.

17-) Bir yeminle, dimağ nasıl tehdit edilebilir. Bu esrarı, İsrael’in Allah’ına dahi söyleyemiyeceğim. Fakat onu İsrael halkına söyleyeceğim.

18-) Bütün bunlar goyimlere hissettirilmeden yapılmalıdır. Aksi takdirde yemin hükümsüz kalır ve Allah’ın isminin kirlenmemesi için men edilir.

19-) Sizi goyimlerden birini öldürmek suçu ile itham ederlerse, bunu yeminle açıkça inkâr edebilirsiniz. Çünkü öldürülen bir hayvandır.

20-) Büyük barış gününde bütün günahlar geri alınır yeminler hükümsüz kalır.(Yom Kipur) yani Yahudilerin sene başında Yahudi olmayanlara karşı cinayetler affedilmiş sayılır… Ve tekrarlanmasına müsaade edilir.

21-) Her kim hahamlara hürmetsizlik eder ve Yahudi olmayan bir mahkeme huzurunda dindaşları aleyhine şehadette bulunursa derhal lanete uğrar..

Not: ” Anlaşılıyor ki Yahudilerin insan kanı akıtmak hususundaki ihtirasları bu maddeden doğmaktadır. (İğneli Fıçı) namlı eserimizde, tarihte Yahudilerin nasıl ve vahşiyane bir şekilde insan öldürdükleri vesikalarıyla birlikte dercedilmiştir.”

İğneli fıçı ve fanatik Yahudilik

“Alfred Lemede” ismindeki muharririn “İsrael’in Cinayeti” isimli eserinde bu husus açıkça ortaya dökülmüştür. Bu kitapta birçok izahat mevcut olup korkunç ve barbarca cinayetler ve esrar dolu katiller vazıh surette zikredilmekte ve 20 Mart 1911 tarihinde Kiev şehrinde on üç yaşında bir Hristiyan çocuğunu iğneli fıçıda nasıl öldürdüklerini münakaşa ve itiraz götürmeyecek şekilde izah edilmektedir. Bu izahat arasında iğneli fıçıda can veren on üç yaşındaki çocuğa verilen derin ıstırap ve reva görülen işkenceler vardır.

Paris’te Fransızca olarak neşredilen; “Bütün devirler boyunca Yahudilerde kanın esrarı” (Le mysere du sang ehez les juif de tous les temps) adlı eserde bu cinayetlerin Allah’a kurban vermek hususunda irtikâp edildiği olanca İlmî tahlilleriyle yazılıdır.

Bu mevzuda mühim bir Yahudi şahsiyeti olan Bernard Lazare’e: “Yahudilere atfedilen bu korkunç cinayetlerin hali hazırda da yapılıp yapılmadığı hususunda sorulan suale” şu cevap alınmıştır:

-Bu mümkündür!.. (2)

 

Dipnotlar

* Yıldızla işaretlenen bu iki madde, Yahudilerin Eflâtun’u addedilen (Meymun) Maimonides’in ortaya ileri sürdüğü maddelerdir.

Kaynaklar:

1-) https://tr.wikipedia.org/wiki/Talmud

2-) Cevat Rifat Atilhan, Gizli Devlet ve Fesat Programı, Aykurt Neşriyat, 4.Baskı, İstanbul 1968, Sf. 24-28

Bizi Takip Edin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore